Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Daanbv 

Ambt Delden Augustus 2019

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen DAAN b.v. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes

Offertes van DAAN b.v. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. DAAN b.v. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door DAAN b.v. geschiedt uitsluitend in onderling overleg. DAAN b.v. zal bij inschakeling, of bij de advisering over de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, maar treedt niet op als contract partij en is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

4. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

5. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 4 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan DAAN b.v. met een beroep op zijn opschortingsrecht de uitvoering van de opdracht uitstellen. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

6. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal DAAN b.v. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal DAAN b.v. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die DAAN b.v. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. DAAN b.v. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De in de overeenkomst opgegeven duur is een schatting, deze duur is niet bindend.

8. Aansprakelijkheid

DAAN b.v. is niet aansprakelijk voor de door haar verrichte dienstverlening tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van DAAN b.v. gemaximeerd tot de opdrachtsom, met daarbij een maximum van € 10.000,-.

9. Vertrouwelijkheid

DAAN b.v. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. DAAN b.v. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

10. Recht

Op de rechtsverhouding tussen DAAN b.v. en opdrachtgevers is alleen het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.

De algemene voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland en kunnen door DAAN b.v. gewijzigd worden.

d.klaassen@daanbv.com

06 515 606 73

©2019 DAAN bv